Sąd Najwyższy

Przepis art. 306 kk jako przedmiot ochrony przyjmuje prawidłowość obrotu gospodarczego...

Nierozpoznanie wniosku dowodowego oskarżonego, zaniechanie wyjaśnienia sprzeczności w zeznaniach świadków oraz nieprzeprowadzenie dopuszczonego dowodu z dokumentów...

Zamieszczenie w zgłoszeniu listy okręgowej i w obwieszczeniu o zarejestrowaniu tej listy informacji, że kandydat na posła jest bezrobotny narusza art. 144 ust. 1 i art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2001 r. Nr 46 poz. 499 ze zm.).

Działanie, polegające na wypełnieniu blankietu czeku gotówkowego w celu użycia go za autentyczny, a następnie jego realizacja...

Odpowiedzialność banku za nienależytą ochronę wynajętej skrytki bankowej jest niezależna od tego, czy najemca skrytki jest właścicielem złożonych w niej rzeczy.

„Czy przedmiotem przestępstwa określonego w art. 270 § 1 kk, a polegającego na podrobieniu dokumentu w celu użycia za autentyczny...

Jednym z głównych elementów rzetelnego procesu jest restrykcyjne przestrzeganie prawa do obrony (art. 6 ust. 3 lit. b oraz c EKPCz).

Wypłacenie przez bank, na podstawie podrobionego polecenia przelewu, przechowywanych na rachunku bankowym środków pieniężnych, do rąk osoby nieuprawnionej, nie zwalnia banku z obowiązku zwrotu tych środków, posiadaczowi rachunku.

Imienna książeczka oszczędnościowa, stanowiąca dowód zawarcia umowy rachunku oszczędnościowego...

Art. 265 kk z 1969 r. (podobnie jak art. 270 § 1 kk) przewiduje dwie postaci fałszowania dokumentów...