Sąd Najwyższy

Nie jest uzasadnione przyjęcie, że zachodzi uzasadniona wątpliwość co do bezstronności organu wymiaru sprawiedliwości...

Sam fakt zaliczenia sfałszowanego dokumentu w poczet dowodów w sprawie cywilnej nie może prowadzić jeszcze do wniosku, iż występuje wówczas prawna przyczyna wznowienia postępowania...

Położenie podpisu przy użyciu nazwiska innej osoby nie może być traktowane jako działanie rzekomego pełnomocnika...

Podpisanie umowy, której treść odbiega od rzeczywistej treści stosunku prawnego łączącego strony, nie stanowi przestępstwa z art. 271 § 1 kk...

Skoro pozwany powodowany był zamiarem pozbawienia powoda skorzystania z zapisu, to jego działanie podlega zakwalifikowaniu jako naganne, naruszające porządek prawny i jako takie wyrządzające szkodę...

Jeżeli żadna ze stron umowy nie stworzyła pozoru, że dokument pochodzi od wystawcy innego niż w rzeczywistości, a sprzedający i kupujący podpisali umowę osobiście...

W stosunku do tej samej osoby możliwe jest częściowe uwzględnienie lub częściowe oddalenie kasacji lub też pozostawienie jej w części bez rozpoznania...

Z punktu widzenia wypełnienia znamienia „w celu użycia za autentyczny” nie jest bowiem istotne to, aby sprawca sam następnie takiego dokumentu używał...

Podrobieniem dokumentu w rozumieniu art. 270 § 1 k.k. jest także potwierdzenie przez uczestnika czynności procesowej fałszywym podpisem nieprawdziwych danych w protokole utrwalającym tę czynność procesową;

W orzecznictwie Sądu Najwyższego od wielu lat istnieje wyraźna i konsekwentna linia wykładni pojęcia „dokument” z...