Sąd Najwyższy

Środek odwoławczy może być wniesiony przy pomocy telefaksu, jednak skuteczność tego pisma procesowego warunkuje uzupełnienie wymogu formalnego, polegającego na złożeniu na nim własnoręcznego podpisu...

Nie może skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 441 § 1 k.p.k., sąd odwoławczy w sytuacji, gdy został mu przekazany do rozpoznania środek odwoławczy niedopuszczalny z mocy ustawy lub do rozpoznania którego sąd ten był niewłaściwy, chyba że przedmiotem zagadnienia prawnego przedstawionego do rozstrzygnięcia Sądowi Najwyższemu jest właśnie dopuszczalność tego środka odwoławczego lub określenie organu właściwego do jego rozpoznania.

Sąd Najwyższy ustala wyłącznie znamiona przedmiotowe przestępstwa przeciwko wyborom, którego zarzut stanowi podstawę protestu wyborczego.

Proste odwołanie się do de facto nieistniejącej argumentacji sądu pierwszej instancji nie może zostać uznane za właściwe...

O obrazie przepisu art. 5 § 2 kpk można mówić tylko wtedy, gdy sąd dopatrzy się wątpliwości niedających się usunąć...

Sprawca wykroczenia, który w postępowaniu mandatowym podaje funkcjonariuszowi organu mandatowego nieprawdziwe dane co do swojej tożsamości wpisywane do dokumentu mandatu karnego, a następnie podpisuje ten dokument potwierdzając przyjęcie mandatu przez osobę wskazaną w nim, którą nie jest, dopuszcza się przestępstwa, określonego w art. 270 § 1 k.k., a nie tylko wykroczenia określonego w art. 65 § 1 pkt 1 k.w.

Sporządzenie przez sąd odwoławczy uzasadnienia, które nie odnosi się w stopniu wyczerpującym do sformułowanych w sposób rzeczowy...

Przestępstwo z art. 270 § 1 kk, a w szczególności jego znamię „użycia jako autentycznego” oznacza umyślne posłużenie się podrobionym dokumentem co najmniej z zamiarem ewentualnym w sytuacji...

Sąd Apelacyjny w sposób rażący naruszył przepisy art. 85 i 86 kk, gdyż w sytuacji zmiany orzeczenia w zakresie jednej z podlegających łączeniu kar powinien był...

Decydujące znaczenie dla właściwości sądu wojskowego opartej o art. 650 kpk ma zarzucane oskarżonemu przestępstwo, przy czym rozstrzygająca nie jest kwalifikacja prawna przyjęta w akcie oskarżenia