Izba Karna

Działanie, polegające na wypełnieniu blankietu czeku gotówkowego w celu użycia go za autentyczny, a następnie jego realizacja...

„Czy przedmiotem przestępstwa określonego w art. 270 § 1 kk, a polegającego na podrobieniu dokumentu w celu użycia za autentyczny...

Jednym z głównych elementów rzetelnego procesu jest restrykcyjne przestrzeganie prawa do obrony (art. 6 ust. 3 lit. b oraz c EKPCz).

Imienna książeczka oszczędnościowa, stanowiąca dowód zawarcia umowy rachunku oszczędnościowego...

Art. 265 kk z 1969 r. (podobnie jak art. 270 § 1 kk) przewiduje dwie postaci fałszowania dokumentów...

Wypełnienie przez sprawcę cudzego blankietu czekowego, przez wpisanie tam siebie lub osoby trzeciej jako remitenta i podpisanie nazwiskiem wystawcy, oznacza podrobienie dokumentu przez nadanie mu cech wymaganych przez prawo, w wyniku czego staje się on papierem wartościowym pełniącym rolę - w zależność od nadanej mu funkcji - środka płatniczego lub dokumentu uprawniającego do otrzymania sumy pieniężnej i stanowi tym samym przestępstwo z art. 310 § 1 kk, a w razie puszczenia go w obieg - także z art. 310 § 2 kk.

Przestępstwo określone w art. 265 kk z 1969 r. (identycznie jak w art. 270 kk z 1997 r.) może być popełnione...

Posłużenie się przez oskarżonego - dla oznaczenia używanego pojazdu - autentycznymi tablicami rejestracyjnymi...

Orzeczenie kary grzywny w rozmiarze wyższym niż przewidziany przez ustawę nie jest orzeczeniem kary nie znanej ustawie...

Przepis art. 270 § 1 kk penalizuje zachowanie polegające na podrobieniu lub przerobieniu dokumentu w celu użycia go za autentyczny...