Izba Karna

Magnetyczna karta telefoniczna nie jest „innym środkiem płatniczym” w rozumieniu...

Kasacja w części, w której „zaskarżono” wyrok Sądu Rejonowego w S., jest niedopuszczalna, gdyż zgodnie z treścią...

Dla bytu przestępstwa z art. 270 § 1 kk zupełnie obojętne jest to, czy osoba, której podpis podrobiono na dokumencie, wiedziała o tym lub wyraziła na to zgodę...

Dokładne określenie zarzucanego, a następnie przypisanego oskarżonemu przestępstwa powinno - zgodnie z treścią...

Niezarządzenie przez Sąd Okręgowy po myśli art. 72 kpk doręczenia oskarżonemu odpisu wyroku (bez uzasadnienia) Sądu Rejonowego wraz z tłumaczeniem, w sytuacji...

Przestępstwo z art. 270 § 1 kk należy do przestępstw kierunkowych, w związku z tym działanie „w celu użycia dokumentu za autentyczny”...

Przepis art. 310 § 1 k.k. przewiduje jednolitą ochronę, stanowiących papiery wartościowe, dokumentów uprawniających do otrzymania sumy pieniężnej, w tym wszystkich czeków, bez względu na sposób oznaczenia osoby uprawnionej.

Jeżeli sytuacja procesowa oskarżonych pozostaje ze sobą w ścisłym powiązaniu podmiotowo - przedmiotowym kryteria oceny przeprowadzonych w sprawie dowodów, zarówno osobowych jak też z dokumentów, powinny być przez sądy orzekające stosowane w sposób jednolicie obiektywny, tj. bez przydawania supremacji jednych dowodów nad innymi.

Przepis art. 306 kk jako przedmiot ochrony przyjmuje prawidłowość obrotu gospodarczego...

Nierozpoznanie wniosku dowodowego oskarżonego, zaniechanie wyjaśnienia sprzeczności w zeznaniach świadków oraz nieprzeprowadzenie dopuszczonego dowodu z dokumentów...