Izba Karna

Ochronie przewidzianej w przepisie art. 7 kpk nie może podlegać analiza i ocena pozostająca w oderwaniu od faktów...

Doktryna i orzecznictwo dopuszcza możliwość zasięgania tzw. opinii wstępnych dla ustalenia...

Postępowanie kasacyjne zawsze musi być postrzegane jako związane z rozpoznaniem nadzwyczajnego środka zaskarżenia opartego na ściśle ukształtowanych przez ustawodawcę podstawach...

Dowody, które na podstawie art. 452 § 2 kpk może przeprowadzić sąd odwoławczy, mają zawsze charakter jedynie uzupełniający...

Wykroczenie określone w art. 65 § 1 kw dotyczy sprawcy, który umyślnie wprowadza w błąd organ państwowy lub instytucję upoważnioną z mocy ustawy do legitymowania...

Powiązanie czynu stanowiącego przedmiot postępowania z działalnością sądu właściwego miejscowo do rozpoznania sprawy może być postrzegane w opinii społecznej jako okoliczność, która nie sprzyja...

Jeżeli prawomocnie orzeczono karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, stosownie do...

Błędne jest założenie, iż dokument, o którym mowa w art. 270 § 1 kk można podrobić tylko poprzez wypełnienie go w całości przez nieuprawniony do tego podmiot.

Jeżeli Sąd Najwyższy wskazał na potrzebę przeprowadzenia dowodu z uzupełniającej opinii biegłych, zaś Sąd odwoławczy taki dowód dopuścił...

Prawo do obrony, o którym stanowi art. 6 k.p.k., zapewniające oskarżonemu (podejrzanemu) swobodę wypowiedzi co do zarzuconego mu czynu zabronionego, chroniące zarazem przed poniesieniem odpowiedzialności karnej z powodu ich treści, nie legalizuje innych zachowań oskarżonego o znamionach czynu zabronionego, choćby zmierzały one do uniknięcia bądź złagodzenia odpowiedzialności za czyn zarzucony.