Izba Karna

Sporządzenie przez sąd odwoławczy uzasadnienia, które nie odnosi się w stopniu wyczerpującym do sformułowanych w sposób rzeczowy...

Sąd Apelacyjny w sposób rażący naruszył przepisy art. 85 i 86 kk, gdyż w sytuacji zmiany orzeczenia w zakresie jednej z podlegających łączeniu kar powinien był...

Nie jest uzasadnione przyjęcie, że zachodzi uzasadniona wątpliwość co do bezstronności organu wymiaru sprawiedliwości...

Podpisanie umowy, której treść odbiega od rzeczywistej treści stosunku prawnego łączącego strony, nie stanowi przestępstwa z art. 271 § 1 kk...

Jeżeli żadna ze stron umowy nie stworzyła pozoru, że dokument pochodzi od wystawcy innego niż w rzeczywistości, a sprzedający i kupujący podpisali umowę osobiście...

W stosunku do tej samej osoby możliwe jest częściowe uwzględnienie lub częściowe oddalenie kasacji lub też pozostawienie jej w części bez rozpoznania...

Z punktu widzenia wypełnienia znamienia „w celu użycia za autentyczny” nie jest bowiem istotne to, aby sprawca sam następnie takiego dokumentu używał...

Podrobieniem dokumentu w rozumieniu art. 270 § 1 k.k. jest także potwierdzenie przez uczestnika czynności procesowej fałszywym podpisem nieprawdziwych danych w protokole utrwalającym tę czynność procesową;

W orzecznictwie Sądu Najwyższego od wielu lat istnieje wyraźna i konsekwentna linia wykładni pojęcia „dokument” z...

Jednym ze znamion występku określonego w art. 270 § 1 kk jest cel „użycia za autentyczny” podrobionego lub przerobionego dokumentu...